Mesterek

Vadas Mihály mesterei

Egy igazi mester soha nem harcművészeteket, harcművészeti technikákat tanít csak, hanem az életet magát, az “élet útját”.

Főoldal 9 Mesterek

Szeretném bemutatni azokat a mestereket, akik hatással voltak fejlődésemre, azokat, akiknek sokat köszönhetek a tai chi művészetének megértésében, elmélyítésében.

Liang Dehua

Liang Dehua tanítási módszere egyedülálló.

Yang Jun

Kölni szemináriumra utaztam hozzá első alkalommal.

Mantak Chia

Chia mester kedves, barátságos és segítőkész ember.

Duan Zhi Chao

Duan mester nagyon magas színvonalon jártas a tai chi minden ágában.

Sam Chin

Sam Chin mester több lökő – kéz verseny győztese, még nem akadt legyőzőre.

Han Kui Yuan

Számomra mély és alapos tudása, Tai chi szeretete példaértékű.

Howard Choy

Igazi taiji mester, mosolygós, jó kedélyű, nyugodt, tudása mély és alapos.

Dr. Yang Jwing Ming

“Elcsodálkozott, amikor a bostoni szemináriumára beállított egy magyar.”

Guo Gui Zhi

“Ahányszor csak összemérte erejét másokkal, mindig győzelmet aratott.”

Yip See Kit

Yip mester a NewAgeTaichi alapítója és a Wudang Sanfeng Irányzat 16. Generációs Tanítványa.

Liang Dehua

Yang stílusú Taijiquan, Nei Gong, Nei Jin

Liang Dehua tanítási módszere egyedülálló és erősen koncentrál a belső művészetek régi hagyományaira, különösen a Yang stílusú Taijiquan-ra. Tanításai különféle Nei Gong, Nei Jin elemeket tartalmaznak, valamint hangsúlyosak bennük a harcművészeti összetevők és alkalmazások is.

Liang Dehua Hong Kong-ban született, és jelenleg Thaiföldön él, ahova fiatal korában költözött szüleivel. Édesapjával gyakorolt Wu stílusú Taijiquan-t, aki korábban Hong Kongban sajátította el ezt a stílust. Liang Dehua Yang stílusú Taijiquan-t akkor kezdett tanulni, amikor megismerkedett első tanítójával, egy Thaiföldön élő kínai mesterrel. Tanítója később számos, Kínából érkező mesterrel megismertette, akiktől tanult is – többek közt aki Yang Shaohou-tól származó régi stílusú Taijiquan-t tanított neki.

Miután elhatározta, hogy életét a kínai Kung-fu gyakorlásának szenteli, Liang Dehua Kínába utazott a belső művészetek további tanulmányozására. Az ott töltött évek során elmélyítette tudását a Taijiquan, a Nei Gong, a Qi Gong, számos Kung-fu stílus és a kínai orvoslás területén.

Liang Dehua később Chi Qingsheng mester fogadott tanítványa lett, aki Gu Lisheng nagymester utolsó fogadott tanítványa volt. Gu Li Sheng mind Yang Shao Hou-nak, mind Yang Cheng Fu-nak tanítványa volt, és úgy hívták: az egyik a „Délkeleti Három Gu” közül – a híres Shaolin mesterekkel, Gu Ruzhang-gal és Gu Jinzhang-gal együtt. 2019-ben Liang Dehua hivatalosan az átadási vonal 6. generációs örököse lett, és az iskola Kínán kívüli képviselője.

Liang Dehua tanítási módszere egyedülálló és erősen koncentrál a belső művészetek régi hagyományaira, különösen a Yang stílusú Taijiquan-ra. Tanításai különféle Nei Gong (belső gyakorlat), Nei Jin (belső erő) elemeket tartalmaznak, valamint hangsúlyosak bennük a harcművészeti összetevők (ismeretek és alkalmazások). 2017 óta Liang Dehua világszerte osztja meg tudását, Ázsiában, Európában és Dél-Amerikában vezet workshopokat. Egy ideje tengerentúli tanítványokat is fogad, akiket felkészít szakértelmének terjesztésére világszerte.

Yang Jun

Yang Family Tai Chi Chuan

Yang Jun mester 1968-ban született Taiyuanben, a Yang stílusú Tai Chi Chuan 6. generációjának tagja. Yang Dao Fang fiaként, Yang Zhen Duo mester unokájaként Yang Jun a családi hagyomány örököse és továbbvivője.

Yang Jun 5 évesen kezdte tanulmányait Yang Zhen Duo keze alatt. Mestere a pusztakezes, szablya és kardformának, a lökő kezeknek, és a Tai Chi sok más módszerének.

Yang Jun mester a Shanxi Egyetemen diplomázott testnevelésből 1989-ben. Nagyapját folyamatosan elkíséri külföldre, részt vesz és segít a nemzetközi szemináriumok vezetésében, oktatásban.

Kölni szemináriumára utaztam hozzá első alkalommal, Yang Zhen Duo nagymester levelével és ajánlásával. Az első néhány napban a Yang Family tradicionális 103 – as formagyakorlattal foglakoztunk. Rendkívül pontos volt a mozgása és minden benne volt, ami kifejezhető, illetve kifejeződik a tai chi alapelvek megértéséből és alkalmazásából adódóan. Lényegre törő és hatékony minden mozdulata. Jóleső nyugalom töltött el, annak a nyugalma, amikor felismered, hogy „igazi” amivel találkozol. Ezt nem tudod, inkább érzed. Valahol mélyen együtt rezeg benned valami magasabbal. Utolsó napon lökő – kéz szeminárium volt. Sok – sok év tanulással és versenyzéssel a hátam mögött, tagadhatatlanul némi önbizalommal érkeztem. Ez egy darabig működött is a tanítványokkal. Yang Jun esetében….nem! Lökdöstem a hozzám képest lényegesen kisebb mestert, de nem jutottam sokra. Mint amikor a vizet préseled, vagy a levegőben hadonászol néha egyensúlyodat vesztve. Nevetett és csóválta a fejét. „Nem lesz könnyű elhagyni a sok rossz beidegződésed!” – mondta. Igaza lett.

1998-ban Yang Jun mester és Yang Zhenduo mester megalapítja a Nemzetközi Yang Család Tai Chi Chuan Szövetséget, amelynek feladata a Yang Család Tai Chi Chuan gyakorlók összefogása, és egy olyan rendszer megalapozása és kialakítása, amely magas színvonalon megfelelő szakmai minőségben segít megosztani a Yang Család Tai Chi Chuan tudásanyagát és gyakorlati rendszerét az egész világon, hogy elérhetővé tegyék a rendszert az emberiség számára.

Yang Jun mester 1999-ben elhagyta Kínát, és Seattle-be költözött, hogy megkezdje a Nemzetközi Szövetség fejlesztését.

Így ő az első Yang családtag, aki családja Tai Chi művészetét nyugaton kezdte terjeszteni. Az új országba és kultúrába való költözés számos jelentős kihívása ellenére, ideértve a nyelvi akadályokat is, sikerült kibővítenie a Nemzetközi Szövetséget, amelyben jelenleg öt kontinensen, 24 országban, több mint 46 Yang Family Tai Chi Központ és több mint 37 Yang Family Tai Chi iskola működik. Munkásságának a Yang Family Tai Chi Chuan nemzetközi szintű elterjedése az egyik legnagyobb eredménye.

A tai chi chuan elterjesztéséért és megismertetésért létrehozza, szervezi és vezeti a Tai Chi Chuan Szimpóziumokat. A rendezvényeknek, 2009 Nashville, Tennessee, USA, 2014 Louisville, Kentucky, USA, valamint a 2019 Selvino, Olaszország ad otthont. Ezekre az eseményekre Kínából tai chi chuan legismertebb hagyományos iskoláiból nagymesterek érkeztek, hogy szemináriumokat vezessenek, előadásokat tartsanak, találkozzanak és megosszák tudásukat a tai chi chuant kutató tudósokkal, orvosokkal, szakemberekkel.

A 2009-es szimpóziumon Yang Zhenduo mester hivatalosan Yang Jun mestert nevezte meg a Yang Family Tai Chi Chuan ötödik generációs közvetlen örököseként, vezető nagymestereként.

Yang Jun Mester jelenleg a washingtoni Redmondban lévő Seattle – Redmond Yang Family Tai Chi Központ igazgatója. Sokat utazik, folyamatosan vezet szemináriumokat Amerikában és a világ több országában. 2016 óta gyakrabban utazik Kínába is, hogy Yang Family Tai Chi Chuan-t terjessze, népszerűsítse.

Legfontosabb kívánsága az, hogy a Kínában és a Nyugaton működő szakembereket egy nagy családdá egyesítse, ahol a nemzeti határok és a kultúrák közötti különbségek ellenére, a tai chi chuan iránti szeretetükön keresztül mindenki kapcsolatban áll egymással.

Mantak Chia

Az egyetemes tao rendszere

Mantak Chia 1944-ben Thai­föld­ön szü­le­tett kí­nai szü­lők gyer­me­ke­ként. Hat­éves ko­rá­ban ta­nul­ta meg budd­his­ta szer­ze­te­sek­től, ho­gyan kell ül­ve „le­csen­de­sí­te­ni az el­mét”.

Még gim­na­zis­ta ko­rá­ban el­sa­já­tí­tot­ta a ha­gyo­má­nyos thai-bok­szot. Ké­sőbb Tai Chi Chuant ta­nult Lu mes­ter­től, aki ha­ma­ro­san meg­is­mer­tet­te ve­le az Aikido-t, a jó­gát és a Tai Chi ma­ga­sabb szint­je­it is.

Évek­kel ké­sőbb, ami­kor hong­kon­gi ta­nul­má­nyai so­rán ki­emel­ke­dő ered­mé­nye­ket ért el at­lé­ti­ká­ban, egyik idő­sebb osz­tály­tár­sa be­mu­tat­ta őt el­ső ezo­te­ri­kus ta­ní­tó­já­nak és taoista mes­te­ré­nek, Yi Eng (I Yun) mes­ter­nek. Et­től fog­va kezd­te Chia mes­ter iga­zán ko­mo­lyan ta­nul­má­nyoz­ni a taoista élet­mó­dot.

Meg­ta­nul­ta az ener­gia­ke­rin­ge­tést a Mikrokozmikus Pá­lyán, il­let­ve az Öt Elem Fú­zi­ó­já­nak se­gít­sé­gé­vel meg­nyit­ni a hat kü­lön­le­ges ener­gia­ve­ze­té­ket (a kí­nai aku­punk­tú­ra, il­let­ve ve­le össz­hang­ban a taoista ha­gyo­mány össze­sen nyolc kü­lön­le­ges me­ri­di­ánt is­mer, eb­ből ket­tő – a kor­mány­zó és a be­fo­ga­dó – össze­kap­cso­lá­sa al­kot­ja a „Mikrokozmikus Pá­lya” vagy „Kis Égi Kör” né­ven is­mert ener­ge­ti­kai egy­sé­get.) To­vább ta­nul­má­nyoz­ta a Bel­ső Al­kí­mi­át, meg­ta­nul­ta a Kan és Li (Víz és Tűz) Ál­ta­li Meg­vi­lá­go­so­dást, az Öt Ér­zék­szerv Le­pe­csé­te­lé­sét, az Ég és a Föld Kong­resszu­sát, il­let­ve az Ég és az Em­ber Új­ra­egye­sí­té­sét. Yi Eng mes­ter ha­tal­maz­ta fel, hogy ta­nít­son és gyó­gyít­son.

Mantak Chia hú­szas éve­i­ben Meugi mes­ter­nél ta­nult Szin­ga­púr­ban, aki a Kundalinit, a Taoista Jó­gát és a Budd­ha Te­nye­ret ok­tat­ta ne­ki. Ha­ma­ro­san ké­pes­sé vált ar­ra, hogy meg­tisz­tít­sa sa­ját tes­tét az ener­gia áram­lá­sát aka­dá­lyo­zó blok­kok­tól. Meg­ta­nul­ta az élet­erő ki­ára­mol­ta­tá­sát ke­ze­in ke­resz­tül, és ke­zel­het­te Meugi mes­ter be­te­ge­it. Ez­után meg­ta­nul­ta a Chi Nei Tsangot is Dr. Mui Yimwattanától, Thai­föld­ön.

Ké­sőbb Cheng Yao Lun mes­ter ta­nít­vá­nya lett, aki a Bel­ső Erő Shaolin Mód­sze­rét ok­tat­ta ne­ki. El­sa­já­tí­tot­ta a szi­go­rú­an tit­kos Csont­ve­lő Nei Kung né­ven em­le­ge­tett gya­kor­la­tot, amely a szer­vek, a mi­ri­gyek és a csont­ve­lő fej­lesz­té­sé­re szol­gál, il­let­ve az Ín­erő­sí­tő és – átalakító gya­kor­la­to­kat. Cheng Yao Lun mes­ter rend­sze­re öt­vöz­te a thai-bok­szot és a Kung-Fu-t.

Ez­zel egy idő­ben Chia mes­ter Pan Yu mes­ter­nél is ta­nult, aki­nek rend­sze­re kom­bi­nál­ta a taoista, a budd­his­ta és a zen ta­ní­tá­so­kat. Pan Yu mes­ter meg­ta­ní­tot­ta a fér­fi­ak és nők kö­zöt­ti Yin és Yang erők cse­ré­jé­re, il­let­ve az Acél­test ki­fej­lesz­té­sé­re is. An­nak ér­de­ké­ben, hogy job­ban meg­ért­hes­se a gyó­gyí­tó ener­gia hát­te­ré­ben meg­hú­zó­dó me­cha­niz­mu­so­kat, Chia mes­ter két évig ta­nul­má­nyoz­ta a nyu­ga­ti ana­tó­mi­át és az or­vos­tu­do­mányt.

Taoista tu­dá­sát egyéb ta­nul­má­nya­i­val ki­bő­vít­ve Chia mes­ter el­kezd­te ta­ní­ta­ni az Egye­te­mes Tao Rend­sze­rét. Vé­gül más inst­ruk­to­ro­kat is ki­kép­zett e tu­dás ter­jesz­té­sé­re, és meg­ala­pí­tot­ta a Ter­mé­sze­tes Gyó­gyí­tó Köz­pon­tot Thai­föld­ön. Öt év­vel ké­sőbb New York­ba köl­tö­zött, ahol 1979-ben meg­nyi­tot­ta az Egye­te­mes Tao Köz­pon­tot. Ame­ri­ká­ban töl­tött évei so­rán foly­tat­ta a Tai Chi Wu rend­sze­ré­nek ta­nul­má­nyo­zá­sát Edward Yee mes­ter­nél, New York­ban.

Az­óta Chia mes­ter ta­nít­vá­nyok tí­zez­re­it ok­tat­ta vi­lág­szer­te, 1500 inst­ruk­tort és gya­kor­lót kép­zett ki, és lá­tott el bi­zo­nyít­vánnyal. Élő Tao köz­pon­tok, Chi Nei Tsang in­té­ze­tek, Koz­mi­kus Gyó­gyí­tó Fó­ru­mok és Hal­ha­tat­lan Tao He­gyi Szen­té­lyek nyíl­tak meg Észak-Ame­ri­ká­ban, Dél-Ame­ri­ká­ban, Eu­ró­pá­ban, Ázsi­á­ban, Af­ri­ká­ban és Auszt­rá­li­á­ban is.

1994-ben Chia mes­ter vissza­köl­tö­zött Thai­föld­re, Chiang – Mai- tól 25 ki­lo­mé­ter­nyi­re, ahol ne­ki­lá­tott a Tao Garden és az Egye­te­mes Tao Ok­ta­tó Köz­pont fel­épí­té­sé­nek.

Chia mes­ter ked­ves, ba­rát­sá­gos és se­gí­tő­kész em­ber, aki el­ső­sor­ban ta­ní­tó­nak tart­ja ma­gát. Szó­ki­mon­dó és gya­kor­la­ti­as szel­lem­ben mu­tat­ja be az Egye­te­mes Tao Rend­szert, mi­köz­ben fo­lya­ma­to­san bő­ví­ti tu­dá­sát, és fej­lesz­ti ok­ta­tá­si mód­sze­re­it.

Chia mes­ter becs­lé­se sze­rint har­minc­öt könyv­re lesz szük­ség a tel­jes Egye­te­mes Tao rend­szer be­mu­ta­tá­sá­hoz.

1990 jú­ni­u­sá­ban és 2012 – ben, Chia mes­ter­nek a Kí­nai Or­vos­lás és Chi Kung Nem­zet­kö­zi Kong­resszu­sa „Az Év Chi Kung Mes­te­re” cí­met ado­má­nyoz­ta. Ő nyer­te el el­ső­ként, illetve kétszer ezt az éven­ként át­adás­ra ke­rü­lő dí­jat.

2000 de­cem­be­ré­ben a Taoista Egész­ség­kert és az Egye­te­mes Tao Köz­pont két me­di­tá­ci­ós csar­nok­kal, két nyi­tott, egy­sze­rű Chi Wang-pavilonnal, az épü­let­ben el­he­lye­zett Tai Chi, Tao Yin és Chi Nei Tsang Csar­nok­kal, Tai Chi Ter­mé­sze­tes úszó­me­den­cé­vel, tel­jes Taoista Könyv­tár­ral ren­del­ke­ző Pakua Kom­mu­ni­ká­ci­ós Köz­pont­tal, Nem­zet­kö­zi Vi­lág­klasszis Súly­eme­lő Csar­nok­kal és nyolc tel­jes ud­va­ri pi­he­nő­épü­let­tel egé­szült ki.

2002 feb­ru­ár­já­ban a Hal­ha­tat­lan Tao gya­kor­la­ta­it el­ső íz­ben mu­tat­ták be a Sö­tét Kam­ra gya­kor­lat se­gít­sé­gé­vel a Tao Gardenben, tö­ké­le­tes kör­nye­ze­ti fel­té­te­le­ket te­remt­ve a ma­ga­sabb szin­tű taoista gya­kor­la­tok­hoz.

2012 – ben a Watkins Review „A világ 100 legbefolyásosabb spirituális vezetője” listán 18. helyre jelölte.

Duan Zhi Chao

2002 nyarán ismerhettem meg Duan mestert és több éven át tanulhattam tőle. Duan mester nagyon magas színvonalon jártas a taiji minden ágában, irányításával tradicionális és modern, pusztakezes és fegyveres formákat, alap és páros gyakorlatokat, lökő – kéz gyakorlatokat, de ugyan úgy kalligráfiát és tea szertartást is tanulhatunk. Kiváló, nagy tapasztalatú oktató.

Bemutatói „elképesztők”. Vezetésével 2004 – ben megalakult a Magyar Taiji Kulturális Központ, amely feladatának tekinti a taiji művészetének elterjesztését.

Duan Zhi Chao 1976 – ban születet, Kína Shandong tartományában.

1997 júliusban végzett a kínai Zhengzhou Egyetemen, 2002 júliusában B.A. fokozatot kapott pedagógia szakon. Kínai modern harcművészet (wushu) szaksportolója, wushu fokozatokban a legmagasabb szinten van.

A kínai Song Shan Shaolin Templom 32. generációs világi tanítványa.

1987-1990 között kínai Shandong tartományi wushu válogatott tagja.

1990-1993 között kínai Songshen Shaolin Templom harcos papok tagja.

1990-2002 között kínai He Nan tartományi wushu válogatott tagja és edzője.

1996-tól máig Kínai Song Shan Shaolin Templom Chan – buddhizmus wushu iskolának főedzője 1997-től máig kínai Shan Dong tartomány Song Jiang wushu iskola főedzője.

Főbb versenyeredményei

1989-1991 Három éven keresztül Shan Dong tartományi wushu versenyen a pusztakezes, fegyveres, tradicionális pusztakezes, és tradíciós fegyveres versenyen összetett bajnok volt.

1989-ban országos bajnok.

1993-ban kínai nemzetközi Shaolin harcművészeti ünnepségen a „kiváló harcos” nevet kapta.

1995-ben kínai „Song Jiang Kupa” nemzetközi versenyen bajnoki címet szerzett.

1996-1999-ben országos versenyeken első helyezés.

„Misi bejelentette, hogy kínai taijimestert hívott meg iskolájába – ő fog minket tanítani. Szürke, októberi napon finom, halk zene szólt, ami eddig soha, és a lejátszó mellett fiatal, igencsak szép arcú kínai fiatalember. Edzőruhában. Mosolya napsütésként ragyogta be a termet. Eltűnt a neon, a szürkeség, a tekintetek felragyogtak. Korábban nem ismertem Kínából senkit: örültem, hogy rögtön ilyen szerény, mosolygós kiválósággal hozott össze a sors.

Az akkor huszonnyolc éves vendég Duan Zhichao, a kínai Shaolin templom 32. generációjának harcos-szerzetes tanítványa, a modern wushu többszörös Kína-bajnokaként a válogatott keret versenyzője volt.

Azaz, a csaknem egymilliárd-háromszázmillió ember közül, a százmillió, harcművészetet gyakorló köréből kiválogatott tizenhat sportoló – nyolc férfi és nyolc nő alkotta csapat tagja… (A wushu: harcművészet – az ősi, tradicionális sportágnak, a kungfunak a modern változata.)

Ő lett a mester, azaz a Shifu. Így is szólítottuk mindig. Amikor megmutatott egy mozdulatot, áhítatos csend vette körül. A hozzá hasonló, igazi taiji quan harcművészre, a lágysága mögött rejtőző keménységére mondják: „vattába csomagolt vas”. (A taiji quan jelentése: hatalmas, végső ököl.) Ilyen kecses, elegáns, lendületes, lágy és titokzatos párducmozgást még soha nem láttunk! A legmagasabb szintű akrobata, balett-táncos, tornász mutatványa – együtt. Fizikai és ugyanakkor szellemi erő. Mi ámultunk, s ez szemmel láthatóan őt sem hagyta hidegen. Többször is megtörtént: beszélgettünk, majd váratlan hirtelenséggel előadott egy arábelt, azaz kéz nélküli cigánykereket a levegőben, tehát anélkül, hogy érintette volna ujjaival a földet; bármilyen magasra ugrott is, tollpiheként érkezett le, a talajra. És mosollyal nyugtázta a tetszést, amelyet rendre aratott.”

Baló Julia Tigrismester ( részlet )

Sam Chin

I – Liq – Chuan

A stílust apja, Chin Lik Keong alapította. Chin Lik Keong Lee Kam Chow mestertől tanulta a művészetet, amelyet korábban Feng Yang Chuan-nak, illetve Liew Mun Pai-nak neveztek.

A rendszer a Wudang – hegységből származik, titkos harcművészetként egy nomád népcsoporton belül örökítették és fejlesztették tovább. Ez a rendszer védelmezte vándorlásai során a csoportot. Legmagasabb szinten csak a vezető család tagjai örökölték a tudást.

Ez a belső harcművészet ötvözi a Pa Kua Chang, Xing Yi Chuan és Tai Chi Chuan elemeket, léglényegüket tartalmazza, jól kipróbált igen hatékony rendszer. Főleg Tai Chi és Chan / Zen alapokon nyugszik, és a yin – yang elmélet megértésén. A tudat, a figyelem használata elsődleges. A felébredés és a harmónia művészete.

Sam Chin mester több lökő – kéz verseny győztese, még nem akadt legyőzőre, pedig jó néhány mesterrel volt alkalma összehasonlítani tudását. Többször alkalmam volt kipróbálni, villámgyorsan billent ki, lök el, szinte esélyt sem hagyva az ellenfelének, és mindez nem fizikai szinten történik – dacára a fizikai kontaktusnak. Egyik New Yorki utam során megtapasztalhattam, hogy akár a 70 éves tanítványai is hatásosan alkalmazzák ezt a művészetet.

Han Kui Yuan

Xinyi Hunyuan Chen Shi Taijiquan

Han Kuiyuan – Chen Taijiquan és Qigong mester – 1948-ban Pekingben született. A harcművészetet családi körben kezdte el tanulni. Első mestere nagyapja Han Hongbing, aki korának híres harcművésze és testőre volt, s mestere a Phao Chui és a Wu Taijiquan stílusoknak is. Nagyapja halálát közvetően az édesapja tanította tovább, aki főleg a Shaolin irányzatban volt jártas.

Édesapja emellett kínai operát tanult, s harcművészeti jártasságának is köszönhetően nagy elismerésre tett szert művészetével. Han Kuiyuan tíz évig tanult apjától, s ezalatt magas szinten sajátította el a Phao Chui-t.

Egy alkalommal, amikor egy nagy hordót vitt a vállán egy rossz mozdulatnál megsérült, s ez lehetetlenné tette számára a további gyakorlást. Apjának egy régi jó barátja, aki hagyományos kínai orvoslással foglalkozott, felajánlotta, hogy bemutatja valakinek, aki tudna segíteni. Han Kuiyuan megragadva a lehetőséget, elment a baráttal egy parkba, ahol abban az időben Tian Xiuchen mester tanított. Ő volt Chen Fake nagymester egyik legkiválóbb tanítványa.

Han Kuiyuan-t lenyűgözte Tian mester tudása és személyisége, s a barát ajánlásával élve, elkezdte a gyakorlást a gyógyulás reményében. Három évnyi szorgalmas gyakorlás után minden panasza elmúlt, s ettől fellelkesülve még több energiát fektetett a gyakorlásba. Tian mester látva szorgalmát és elhivatottságát, tanítványául fogadta, és ettől kezdve mélyebben, alaposabban foglalkozott vele.

A legjobb tanítványok közé tartozott. Versenyezni és oktatni kezdett, ily módon öregbítette mestere jó hírét. Tian Xiuchen 1984-es halála után, Chen Fake egy másik híres tanítványánál, Feng Zhiqiang -nál folytatta tanulmányait. Feng mester viszonylag rövid idő után fogadott tanítványi rangra emelte Han Kuiyuan-t, akinek ez új lehetőségeket nyitott a harcművészeti ismereteinek elmélyítésében. Összesen tizenhét évig tanult Feng Zhiqiang-nál, emellett önállóan tanított és népszerűsítette a Chen Taijiquan-t. Han mesternek több mint húsz éves tanítás során, mindössze négy fogadott tanítványa lett Pekingben.

Han Kuiyuan 1997-óta él Magyarországon, Chen Taijiquan-t és Qigong-ot tanít, valamint hagyományos kínai gyógymódokkal foglakozik. 2001 őszén létrehozta a Magyarországi Chen Stílusú Xinyi Hunyuan Taijiquan Egyesület-et.

Han Kui Yuan a Pekingi Wushu Szövetség Chenshi Taijiquan Kutatóintézetének tagja, a Chenshi Taijiquan 19. generációs mestere, a Xinyi Hunyuan Qigong 2. generációsmestere.

“Számomra egyszerűsége, közvetlensége, mély és alapos tudása, megbízhatósága, tai chi szeretete példaértékű. Örülök, hogy több évig volt szerencsém tőle tanulni.”

Howard Choyh

Yang- és Chen stílusú Taijiquan, Lohan Qigong

Lohan Qigong, Choy Lee Fut Kung Fu és Taijiquan oktató, emellett ismert Feng Shui építész. Vezetője a Sidney-i Taiji és Qigong Centre-nek. Yang stílusú Taijiquant Yang Chen – Fu fiától, Yang Sau Chung-tól tanult, Chen stílusú taijit Chen Xiaowang – tól tanul, több mint 30 évi oktatói tapasztalattal rendelkezik. Taijiról, qi gongról és Feng Shuiról szóló könyvei, videó ismertek a világban.

Vele Lengyelországban egy versenyen ismerkedtem meg. Igazi taiji mester, mosolygós, jó kedélyű, nyugodt, tudása mély és alapos. Izgalmas beszélgetéseink és levelezéseink, speciális látásmódja sokat segítettek abban, hogy elmélyítsem ismereteimet. Egy – egy mozdulata, korrekciója, vagy mondata, ma is sokat segít.

Dr. Yang Jwing Ming

Yang Tai Chi Chuan

1992 nyarán találkoztam először Dr Yang Jwing Minggel. Ő maga is elcsodálkozott, amikor a bostoni szemináriumára beállított egy magyar.

Ott ültünk vagy hatvanan a teremben európaiak, amerikaiak, és büszkén mutatott be az igen csak nemzetközi mezőny előtt. Ismerte a magyarokat, tudott 1956 – ról, értékelte a kelet-európai „küzdőszellemet”. Megemlítette, hogy talán ennek köszönhető az is, hogy a legtöbb iskolája Lengyelországban található, ahol nagyon kitartóan gyakorolnak, illetve nagyon kiváló instruktorai vannak.

Két hetet töltöttem Bostonban, és mondhatom többet tanultam a Tai Chi Chuanról -ról mint addig bármikor. Ami a legérdekesebb volt számomra, az a mester nyitott személyisége. Nem volt titok, minden feltett kérdésre válaszolt, röviden, logikusan, világos, közérthető stílusban.

Felrajzolta, értelmezte a Tai Chi Chuan alapelveit. Bemutatta, gyakorolta velünk az alaptechnikákat, segített megtapasztalni a megfelelő „érzeteket”. Ha már kellően elfáradt a csapat, akkor a szünetek közben tanulságos történeteket mesélt.”

Lényéből vidámság és szeretet áradt. Jól beszélt angolul, és „vevő” volt a humorra. Jó értelemben keveredett benne kelet és nyugat. A kínai harcművészetek és oktatás tradicionális hagyománya, a minden újra nyitott, kutatószellemű „amerikai – mérnöki” látásmóddal, ugyanis ez volt az eredeti végzettsége. A kínai harcművészetek mestere, aki egyben világpolgár, sokat látott és tapasztalt utazó. Tájékozottsága, politikában, művészetekben, világlátása, filozófiája, személyes példája, hatalmas tudása lenyűgöző, energiája kifogyhatatlan. Fiatal, mégis szinte élő legenda.

A legnagyobbak között tartják számon. Tai Chi Chin Na könyvéhez, ami önmagában unikum a müfajban Li Mao Ching nagymester, Jou Tsung Hwa nagymester, Liang Shou Yu mester írnak méltatást. A legnagyobb mesterek barátja, ismerőse, Benjamin Pang Jeng Lo – n át T.T. Liangig. Tung Tsai Liang, Yang Lu Chan-hoz, a Yang stilus egyik legnagyobb mesteréhez hasonlítja. De minden további helyett álljon itt „hivatalos” életrajza.

Yang Jwing Ming 1946 augusztus 11 – én születet Taiwanon. 15 éves korában kezdet Shaolin Fehér Daru Kung Fu – t tanulni Cheng Gin Gsao mestertől. Chen Gin Gsao szintén 15 éves korában kezdett Shaolin Fehér Daru kung fut tanulni Jin Shao Feng mestertől és 23 éven át volt tanítványa, egészen Jin mester haláláig.

Yang Jwing Ming 13 év tanulás után elismert szakértőjévé vált a Fehér Daru harcművészetének beleértve a szabadkezes küzdelmet és a különböző fegyverek, szablya, bot, lándzsa, két rövid bot, használatát is. Cheng Gin Gsao mestertől elsajátította a Fehér Daru Chi Kungot, a Chin Na művészetét, a Tui Na és Dian Xue masszázsokat, és különböző gyógynövényes kezeléseket is. 16 éves korában Yang Jwing Ming, Kao Tao mester vezetésével kezdett Yang stílusú Tai Chi Chuant tanulni.

Kao Tao mestertől tanultak után tovább folytatta Tai Chi Chuan tanulmányait más híres mesterek segítségével. Többek között Taipeiben Li Mao Ching mester és Wilson Chen mester tanítványaként. Li mester a Tai Chi Chuan – t a híres Han Chin Tang mestertől tanulta, míg Chen mester Chang Xiang San mester tanítványa volt.

Yang Jwing Ming mesterévé vált a Tai Chi Chuan pusztakezes harcművészetének, a lökő – kezek gyakorlatainak, a páros küzdelmi formának, a Tai Chi kardnak és szablyának, valamint a Tai Chi Chi Kungnak.

Tizennyolc éves korában a taipei Tamakang Főiskolán tanult fizikát. Ebben az időben kezdte meg tradicionális Shaolin Hosszú Ököl Kung Fu tanulmányait Li Mao Ching mester vezetésével. 1971 ben Master in Science fokozattal elvégezte a National Taiwan University fizika szakát, majd 1971 – 1972 ben a kínai légierőnél szolgált, ahol harcművészetet oktatott. 1974-ben Yang Jwing Ming az Egyesült államokba utazott és beiratkozott a Purdue University gépészmérnöki karára.

Néhány tanítványával megalapította a Purdue University Kung Fu Research Clubot és Tai Chi Chuan tanfolyamokat tartott az egyetem megbízásából. 1978 – ban szerezte meg doktori címét. 1980 – tól a Texsas Instrumentsnél dolgozott. Itt Houstonban alapította meg a Yang’s Shaolin Kung Fu Academy – t, amelynek vezetését tanítvány Jeffrey Bolt vette át miután Yang Jwing Ming Bostonba költözött. 1982 október 1 – én Dr Yang megalapította a Yang’s Martial Arta Academy -t /YMAA/ 1998 -tól feladva mérnöki állását Yang mester a kínai harcművészetek tanításával, kutatásával foglakozik.

Elmélyülten tanulmányozza a Chi Kung, a Tai Chi Chuan művészetét és tudását számos előadáson, szemináriumon adja át tanítványainak a világ több országában is, így például Kanadában, Mexikóban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Angliában, Írországban, Portugáliában, Svájcban, Németországban, Spanyolországban, Hollandiában, Dél – Afrikában, Szaúd – Arábiában és Magyarországon. 1986 óta a YMAA nemzetközi szervezetté vált, amelynek ma több mint 40 iskolája van, szeret a világban Dél – Amerikától Kanadáig, Dél – Afrikától Magyarországig.

Dr Yang Jwing Ming ismert és elismert szerzője több mint 30 a harcművészetekkel és qigongal foglalkozó könyvnek, illetve több mint 40 videónak, dvd – nek.

(Magyarországon is több könyve jelent meg a „Mesterek és harci művészetek” sorozatban.)

Guo Gui Zhi

Yi Quan (I – Chuan)

Amikor megismertem, a hetvenedik életéve felé közeledő mester hihetetlen erővel rendelkezett. Több tartományi és országos versenyt nyert Kínában, küzdelemben, de ahányszor csak összemérte erejét másokkal, mindig győzelmet aratott.

Többféle harcművészetet tanult: Chang – quan, Jingan – quan, Wu -, Sun -stílusú Taijiquan, Yi Quan. Tanult a híres és legyőzhetetlen Yi Quan mestertől és stílusalapítótól Wang Xiang Zhai-tól, majd Yu Yong Nian mestertől, valamint Yao Zonxun mestertől is.

„Tisztelt nagy tudású mestereim türelmes oktatása révén a Yi Quan (Da –cheng- quan) stílusú harcművészet velejét is elsajátíthattam, megértettem, hogy ez nem csak a harcművészetben értékes tudás, hanem gyógyító és betegségmegelőző hatása is páratlan.” – mondja Guo mester.

Hozzá kell tennem, hogy ez valóban így van, elsősorban a fa-állás – Zhan Zhuang – meditációk miatt, amelyek a rendszer alapgyakorlatai, és amelyet lehetőségem volt vezetésével jobban megérteni, finomítani.

Ezek a gyakorlatok hihetetlen módon összehangolják a személyiség minden elemét, ha helyesen végezzük őket, fantasztikus dolgokkal ajándékoznak meg. Példa erre Guo mester, akinek az egyik párizsi szemináriumán volt alkalmam látni és kipróbálni küzdelmi képességét. Senki nem tudott vele szemben megállni, pillanatok alatt az ellenfél mellett termett és onnantól csak „repkedtek” az emberek.

Egy-egy látszólag finom és laza ütését néha napokig hevertük ki, én magam is többször „másztam” le a falról és a plafonról egy – egy lökése után”Az is nagyon meglepő volt, ahogy szembe álltunk egymással, felálltunk….és mire észbe kaptam, már régen megkerült, az oldalamban állt nevetve, lökésre vagy ütésre készen.

Yip See Kit

NewAgeTaichi, Wudang Sanfeng 

Yip mester a NewAgeTaichi alapítója és a Wudang Sanfeng Irányzat 16. Generációs Tanítványa. Minden évben elutazik Wudangba, Kínába, hogy Xuan Xiu Gang mesternél továbbfejlessze Tai Chi és Chi Kung tudását.

Yip mester Szingapúrban született, szenvedélyes és szerény ember. Fiatal gyerekkora óta a harcművészetek szerelmese. Folyamatosan tanítja a Tai Chit és Chi Kungot a maga interaktív és motiváló stílusában.

A hihetetlenül sokat követelő, ám ugyanakkor a teljességet megadó harcművész, sportoló, nevelő és oktató élete lehetővé teszi számára, hogy megbecsülje az élet legfontosabb dolgait.

Mi magunk vagyunk a saját jólétünk letéteményesei és a legkisebb változás is elkényelmesedett, ülő életmódunkban szinte azonnali haszonnal jár. A Tai Chi és Chi Kung gyakorláson keresztül Yip mester saját belső énjének megértését és belső békéjének elérését tanulja.

Különféle országos és nemzetközi Wushu versenyeken szerepelt és nyert számos aranyérmet, többek között háromszor Wushu Tai Chi országos bajnoki címet. Yip mester a Tai Chi tanításában egy szisztematikus és a sport tudományokat is alkalmazó képzési rendszerrel dolgozik. A Tai Chi mellett más harcművészetekben is képzett, mint például Wushuban, Wing Chunban, Taekwondoban, Muay Thaiban és Kickboxban.

Yip mester 2011 óta folytatja Wudang Taichi tanulmányait és napi rutinként járja saját útját a Tai Chi és ChiKung gyakorlásában és oktatásában. Yip mester a Tai Chi pozitív hozadékairól rendszeresen ad interjút és ír cikket a médiában, valamint tanítványaival együtt szerepel helyi műsorokban.

Barátságos személyiségével Yip mester arra törekszik, hogy minden egyes tanítványából kihozza képességei maximumát, átadva nekik tudását és megértését a Tai Chiról. Az elmúlt 16 évben már több mint 20.000 tanítványt oktatott.