Általános Szerződési Feltételek – Események

Főoldal 9 ÁSZF – Események

A szerződés a Magyarországi Taijiquan Egyesület (a továbbiakban: Szervező) és az Egyesület által szervezett eseményekre, workshopokra, szemináriumokra és táborokra (a továbbiakban: Események) jelentkező Résztvevő (a továbbiakban: Résztvevő) között jött létre.

A szerződés a www.vadasmihaly.com oldalon (továbbiakban Weboldal) meghirdetett Eseményekre való jelentkezéssel, a jelentkezési forma kitöltésével vagy a jelentkezés e-mailen való elküldésével és a Szervező általi visszaigazolásával jön létre. A Weboldalon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat a Szervező iktatja, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF számítógépre menthető az Általános Szerződési Feltételek – Események linkre kattintva .pdf formátumban és kinyomtatható. A szerződés nyelve: magyar.

FIGYELMEZTETÉS: A Résztvevő saját felelősségének tudatában vesz részt az eseményeken. A Szervező az általa meghirdetett Eseményeken semmilyen módon nem felel azokért az esetlegesen bekövetkező sérülésekért vagy károkért, amelyek az Eseményeken bemutatott gyakorlatok és technikák ismeretéből vagy kivitelezéséből származnak. Az Eseményeken bemutatott fizikai és más természetű tevékenységek néhány ember számára túlságosan megterhelőek vagy veszélyesek lehetnek, ezért bizonytalanság esetén célszerű a kezelő – vagy háziorvos véleményét kérni.

1. A Szolgáltató adatai

A www.vadasmihaly.com Weboldalon meghirdetett Eseményeket a Magyarországi Taijiquan Egyesület szervezi.

Név: Magyarországi Taijiquan Egyesület
Székhely: 1154 Budapest, Klapka György u. 66
Cégjegyzékszám: Cg. 1302000 3069
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 18692426-1-13
Email cím: info@vadasmihaly.com

2. A Szolgáltatás köre

2.1. A Szolgáltatás a Szervező által szervezett Eseményeket (workshopokat, szemináriumokokat, táborokat, egyéb programokat) tartalmaz sport (tai chi, chi kung, energiagyakorlatok), önismeret, önfejlesztés témakörben.

2.2. A Résztvevő közvetlenül az Eseményre való jelentkezés és a Szerződés elfogadása, illetve az Esemény díjának megfizetése után jogot szerez az általa választott Eseményen való részvételre. Az Események aktuális listája elérhető a Weboldalon. Az Események tartalmának, helyszínének, időpontjának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

3. A Szolgáltatás igénybevétele – Díjak, fizetési módok

3.1. Az Eseményekre a Weboldalon elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltésével vagy a jelentkezés e-mailen való elküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezéssel a Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadja.

3.2. Az Eseményre történő sikeres jelentkezést a Szervező e-mailben igazolja vissza a Résztvevő részére. Ezzel egyidejűleg a Szervező e-mailen elküldi a Résztvevő nevére a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát.

3.3. Az Eseményen történő részvétel bruttó díja aktuálisan a Résztvevő által választott Esemény aloldalán minden esetben fel van tütnetve. A Résztvevő díjfizetési kötelezettsége az Eseményre történő jelentkezéssel keletkezik.

3.4. Amennyiben a Szervező előleg fizetési kötelezettséget jelöl meg az aktuális, a Résztvevő által választott Eseménynél, úgy a Résztvevő a feltüntetett részvételi díj 20 %-át, de minimum 10 000 Ft-ot előlegként megfizet a Szervező részére. A Szervező e-mailen elküldi a Résztvevő nevére a jobszabályoknak megfelelően kiállított előleg számlát.

3.5. Résztvevő a részvételi díjat a Szervező által, jogszabályoknak mindenben megfelelő számla kiállítását követő 8 napon belül köteles megfizetni a Szervező részére előre utalással vagy készpénzben. A fizetés részleteit a Szervező által kiállított számla tartalmazza.

4. Szervező jogai és kötelezettségei

4.1. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb az Esemény kezdete előtt 5 nappal a Résztvevőket e-mailben tájékoztatja az Esemény részleteiről, a szükséges tudnivalókról, eszközökről.

4.2. A Szervezőnek jogában áll a Résztvevő Eseményen történő részvételét megtagadni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Résztvevő egészségügyileg nem alkalmas. Az egészségügyi okokból történő megtagadásból eredő károkért a Szervező kártérítési felelősségét kizárja.

4.3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Eseményeken fotók, videók készülnek róla, amelyeket a Szervező szabadon közzé tehet és felhasználhat marketing célból papír alapú hirdetőanyagokon és online felületeken is.

5. Elállás, a szerződés megszűnésa – Lemondási feltételek

5.1. Résztvevő e-mail útján történő értesítéssel jogosult elállni a szerződéstől. Amennyiben a Szervező előleg fizetési kötelezettséget jelölt meg a választott Eseménynél, úgy az előleg teljes díját a Résztvevő köteles a Szervező részére megfizetni.

Amennyiben az elállás az Esemény megkezdését megelőző 4 héten túl történik, úgy a Szervező a teljes részvételi díj 70%-át mínusz 1 000 (egyezer) forint adminisztrációs díj levonása után – visszafizeti. Amennyiben Résztvevő az Eseményt megelőző 4. héten belül áll el a szerződéstől, úgy a teljes részvételi díjat köteles megfizetni Szervező részére.

5.2. A Felek rögzítik, hogy vis maior esetén bármely Fél jogosult a szerződéstől elállni, vagy az Esemény időpontját a Szervező jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a Részvételi díj 75 %-nak a megfizetésére a Résztvevők kötelesek. Felek vis maiornak minősítik különösen kedvezőtlen időjárási viszonyokat.

5.3. A Szervező vis maior esetén felajánlhatja a Résztvevő számára, hogy egy másik időpontban megtartott Eseményen újabb részvételi díj megfizetésének kötelezettsége nélkül részt vehet.

6. Panaszügyintézés

6.1. A Résztvevő a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti:

E-mail: info@vadasmihaly.com
Cím: 1154 Budapest, Klapka György u. 66

6.2. A Szervező egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

6.3. Minden egyéb esetben a Szervező az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

6.4. A hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szervező egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

6.5. A Szervező a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

6.6. A panasz elutasítása esetén a Szervező az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

7. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Amennyiben a Szervező és a Résztvevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szervezővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Résztvevő számára:

7.2.) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

7.3. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7.4.) Bírósági eljárás kezdeményezése.

8. Egyéb rendelkezések

A Szervező jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Weboldal felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Résztvevővel szemben, azokat a módosítást követően leadott jelentkezésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek – Események hatályba lépésének ideje: 2023. május 22.